Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

Over ons

 1. Historie
 2. Vereniging
 3. Vrijwilligers
 4. Financiën
 5. ANBI

       

 1. Strategie
 2. Beleid
 3. Prioriteiten
 4. Resultaten
 5. Alliantie

 


1. Historie

Clean Air Nederland is in april 1974 opgericht als belangenorganisatie voor niet-rokers, voor iedereen die (mee)roken hinderlijk vindt.

In de jaren 60/70 werd er binnen nog overal gerookt en de gevolgen van roken waren nauwelijks bekend. Roken werd onder invloed van misleidende tabaksreclame gezien als 'eigen vrije keuze' en een stoere leefstijl. De oorspronkelijke doelstelling was het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers door rookvrije delen in publieke ruimtes.

De huidige doelstelling is een 'Rookvrij Nederland', een rookvrije samenleving in het belang van zowel rokers als niet-rokers. We wensen niemand een dodelijke verslaving toe en niemand mag (over)lijden door een nicotineverslaving of last hebben van tabaksrook.

De officiële naam bij oprichting van onze vereniging was: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). In de jaren 60/70 is in Amerika de antirookbeweging Clean Air Now ontstaan, deze naam is ook enige jaren gebruikt en vervolgens omgevormd tot Clean Air Nederland. Vanaf circa 2000 gebruiken we enkel de naam Clean Air Nederland, met deze naam zijn we bekend bij het grote publiek en in de media en politiek Den Haag.

2. Vereniging

Clean Air Nederland is een vereniging met statuten, leden en een bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit: T. Voeten (bestuursvoorzitter), I. Bourguignon, D. van den Berg en R. de Jong. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt besluitvorming en verantwoording van het beleid plaats.

Naast bestuur zijn er redacties voor het periodieke blad Opgelucht en de website, een persvoorlichter, projectleiders voor diverse dossiers en een groep actieve leden die zich regelmatig inzet voor campagnes. Communicatie naar leden en achterban loopt via het periodieke ledenblad Opgelucht, de website, brieven/mailings en diverse sociale media.

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie zonder centraal kantoor. Overleg/vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden online plaats of op locatie. U kunt ons bereiken via Contact.

3. Vrijwilligers

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding voor werkzaamheden, enkel (noodzakelijk) gemaakte kosten worden terugbetaald (reis- en vergaderkosten, kantoorartikelen). Deze werkwijze hanteren we al vanaf de oprichting in 1974.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wilt u actief meedenken, meepraten en meedoen, dan bent u van harte welkom. Voor specifieke onderwerpen als 'Rookvrij openbaar vervoer', 'Rookoverlast buren' of 'Rookvrije ziekenhuizen' kunt u zich aansluiten bij bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten. Wilt u meehelpen op een specifiek gebied als teksten, website, foto's, social media, dan bent u ook van harte welkom.

4. Financiën

De inkomsten bestaan uit contributies van leden, eenmalige en periodieke donaties, en incidentele schenkingen en legaten. Leden met een minimum inkomen hoeven geen contributie te betalen.
De uitgaven bestaan globaal uit: kosten kwartaalblad Opgelucht, onderhoud website, campagnes, advocaatkosten rechtszaken, kosten bestuur en secretariaat, reiskosten en onkostenvergoedingen.
Inkomsten en uitgaven bedragen gemiddeld 20.000 euro per jaar, zie verder het overzicht financiën.

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie van overheid of andere organisaties en heeft vanaf haar oprichting in 1974 ook nog nooit subsidie ontvangen. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven om de belangen van onze leden en achterban maximaal te behartigen.

5. ANBI

Clean Air Nederland heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling) voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u gebruik maken van de giftenaftrek via de inkomstenbelasting, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het eerste is een leeg formulier via de website van de belastingdienst, het tweede is reeds ingevuld door Clean Air Nederland.

U kunt ons vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst, zoek op 'Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)' met vestigingsplaats Leiden.
Ons RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 815253734.

6. Strategie

Clean Air Nederland zet zich actief in voor een rookvrije samenleving zonder nicotineverslavingen en alle schadelijke en hinderlijke gevolgen van (mee)roken. Wij willen de rookcultuur afbreken en roken denormaliseren opdat kinderen niet meer gaan roken. Als belangenorganisatie zijn we voornamelijk bezig op maatschappelijk en politiek gebied, hulp aan verslaafde rokers valt hier buiten.

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaks-/nicotinegebruik. We signaleren en agenderen knelpunten/problemen die ontstaan door roken en nicotineverslavingen. We initiëren en stimuleren publieke discussies, campagnes, coalities en rechtszaken om de betrokken organisaties te beïnvloeden en op deze manier oplossingen te vinden.

Clean Air Nederland staat midden in de samenleving, als belangenorganisatie luisteren we goed naar de wensen van onze leden en achterban en leggen de prioriteiten daar waar we de meeste meldingen en klachten over krijgen.

7. Beleid

Conform de statuten is er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. In deze vergadering wordt inhoudelijk en financieel verslag gedaan van alle activiteiten en resultaten van het afgelopen boekjaar (1 januari t/m 31 december). Daarnaast worden de ontwikkelingen en prioriteiten voor het lopende jaar besproken en het prioriteitenoverzicht (zie 8. Prioriteiten) zonodig aangepast.
De onderwerpen/activiteiten van het nieuwe lopende jaar zijn veelal de eerste 2 of 3 onderwerpen van het prioriteitenoverzicht, echter een substantieel deel van de tijd gaat zitten in het volgen van en reageren op nieuwe gebeurtenissen en onverwachte ontwikkelingen en alle activiteiten die daar een direct gevolg van zijn.

In 2019 zijn wij primair bezig geweest met procedures rondom het verbod rookruimtes in de horeca en alle meldingen van rookoverlast door buren. In 2020 zal de nadruk liggen op rookvrij wonen en rookvrije terrassen. Door het cornonavirus is de campagne "Rookvrije terrassen" aangepast en naar achteren geschoven. De campagne "Rookvrij uit" gericht op rookvrije festivals en evenementen is in verband met het coronavirus naar het volgend jaar of later verschoven.

8. Prioriteiten

Overzicht aandachtsgebieden in volgorde van prioriteit. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd:

 1. Rookoverlast door buren of nabij wonende rokers
 2. (Horeca-)terrassen en uitgaansgebieden
 3. Festivals, openluchtconcerten en -evenementen
 4. Voetbalstadions, sport- en pretparken
 5. Verkoop tabak- en nicotineproducten in supermarkten
 6. Openbaar vervoer: NS-perrons, busstations en bushaltes
 7. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
 8. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
 9. Tabaksreclame/roken in films, series en media

9. Resultaten

Sinds april 1974 voeren we acties voor een rookvrije samenleving. Dit hebben we al bereikt:

1 augustus 1978
1 januari 1990
1 november 1995
1 januari 2004
1 juli 2008
10 oktober 2014
27 september 2019  
:
:
:
:
:
:
:   
Rookverbod in de schoolklas
Rookvrije openbare gebouwen
Rookvrije vliegtuigen
Rookvrije werkplek, met uitzondering van de horeca
Rookvrije horeca, vanaf 6 juli 2011 een uitzondering voor kleine kroegen
Rookvrije horeca, uitgezonderd rookruimte
Verbod rookruimtes horeca, handhaving per 1 april 2020

10. Alliantie Nederland Rookvrij

Clean Air Nederland is één van de initiatiefnemers van de 'Alliantie Nederland Rookvrij' met als belangrijkste campagne 'Rookvrije Generatie'. De Alliantie is een samenwerkingsverband van bedrijven en maatschappelijke organisaties die het doel "een rookvrije samenleving" steunen. In de periode vanaf 2012 tot heden is het aantal participerende organisaties gegroeid van een tiental tot inmiddels meer dan 170.
In 2020 zal de Alliantie worden omgevormd tot een netwerk voor verdere verbreding en verdieping.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99