Voor een Rookvrij Nederland
info@cleanairnederland.nl
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

ANBI

Clean Air Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u en ook voor ons van belang omdat giften meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Organisatie

Clean Air Nederland is een vereniging met leden opgericht op 1 april 1974. De officiële naam van onze vereniging is: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). Sinds enkele tientallen jaren gebruiken we echter de naam CAN of Clean Air Nederland, zo zijn we ook bekend bij het grote publiek en in de media.
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) /fiscaal nummer is 815253734.

Contact

U kunt ons bereiken via telefoon: 010-32 000 23 en 06-300 822 64, via e-mail: info@cleanairnederland, en via post: Postbus 118, 2300 AC Leiden.
Om onze kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij geen eigen kantoor. Op onze website www.cleanairnederland.nl kunt u meer over ons vinden.

Missie, doel en activiteiten

Clean Air Nederland ziet roken als een persoonlijk en maatschappelijke groot probleem. 2,5 miljoen Nederlanders zijn verslaafd aan tabak en kunnen niet zelfstandig stoppen. Jaarlijks sterven in Nederland 20.000 rokers aan hun verslaving, de totale netto kosten ten gevolge van roken bedragen jaarlijks enkele tientallen miljarden euro's, en ten slotte veroorzaakt roken ernstige ziektes en onbeschrijfelijk veel leed bij de slachtoffers en hun dierbaren /nabestaanden.

Om al deze redenen zet Clean Air Nederland zich actief in voor een rookvrije samenleving. Wij willen roken "de-normaliseren" zodat kinderen niet meer gaan roken. Het misleidende beeld dat roken een "rustgevende, stoere en gezellige vrijheid" is moet worden afgebroken. De overlast die roken veroorzaakt moet worden terug gedrongen door een rookverbod in de publieke ruimte.

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaksgebruik. We signaleren en agenderen knelpunten /problemen op dit gebied en gebruiken publieke discussie, media campagnes en rechtszaken om deze organisaties te beïnvloeden.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookhokken en terrassen), rookoverlast in privé situaties, roken in pretparken evenementen en sportvelden, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

Beleid en financiën

Het bestuur van de vereniging Clean Air Nederland bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, redactieleden voor het periodieke blad en de website, persvoorlichter en algemene bestuursleden. Daarnaast is er een groep actieve leden die zich regelmatig inzet.

In het verleden is Clean Air Nederland regelmatig bedreigd, en ook nu nog ontvangen wij helaas regelmatig scheldpartijen en (fysieke) bedreigingen. Ter bescherming van de veiligheid en privacy van onze bestuursleden en actieve leden zullen wij hierom geen namen publiceren.

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding in welke vorm dan ook. Enkel noodzakelijk gemaakte kosten door leden kunnen worden terug betaald mits goedgekeurd door bestuur. Deze kosten zijn voornamelijk reiskosten, bel/vergaderkosten, en kantoorartikelen.

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie van overheid of andere organisaties en heeft vanaf haar oprichting in 1974 ook nog nooit subsidie ontvangen. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. Clean Air Nederland heeft één keer een rechtszaak tegen de overheid gevoerd met 3 andere partijen (KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en LongFonds). De kosten van deze rechtszaak zijn gelijkelijk verdeeld over de 4 partijen.

De jaarlijkse inkomsten van Clean Air Nederland bestaan uit contributies van leden, en eenmalige en periodieke donaties. Leden met een minimum inkomen hoeven geen contributie te betalen. De jaarlijkse uitgaven zijn de kosten voor ons kwartaalblad, onderhoud website, campagnes, rechtszaken en de eerder genoemde onkosten vergoedingen. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn al enkele jaren stabiel op een jaarniveau van 20.000 Euro.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
Alliantie Nederland Rookvrij