meldpunt
word lid

Gisteravond werd een debat gevoerd tussen Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn. De aanleiding was een aantal wijzigingen in de Tabakswet die zijn vereist na nieuwe Europese tabaksrichtlijnen.

Diverse partijen vroegen aan Van Rijn om zelf sterker in te zetten op bepaalde maatregelen dan de richtlijnen vereisen. SP, CU, PvdA, CDA, D66 wilden meer actie rond plainpackaging en het uitstalverbod. De PVV en de VVD waren, niet verrassend, minder in hun nopjes met de nieuwe Europees opgelegde regels.

Er werden na afloop verschillende moties ingediend. Hierover wordt volgende week dinsdag gestemd.

Moties van de SP:
1. constaterende dat een uitstalverbod de zichtbaarheid van rookwaren sterk vermindert en daarmee rokers en potentiële rokers minder in de verleiding brengt;
constaterende dat er nu gesprekken gaande zijn tussen het ministerie en de supermarktbranche die op 1 juli 2016 tot een convenant over het uitstalverbod moeten leiden;
verzoekt de regering om bij het niet komen tot een convenant per 1 juli 2016 alsnog over te gaan tot het verplichten van een uitstalverbod.

2e motie
constaterende dat er jaarlijks circa 2,5 miljard aan tabaksaccijnzen binnenkomt; constaterende dat Nederland naar verhouding weinig middelen inzet voor rookpreventie;
constaterende dat jaarlijks in Nederland 20.000 mensen overlijden aan de gevolgen van roken en er dagelijks 100 jongeren beginnen met roken; van mening dat we sterk in moeten zetten op de preventie van het beginnen met roken;
spreekt uit dat 1 procent van de tabaksaccijnzen extra dient te worden ingezet voor rookpreventie.

3e motie:
constaterende dat het voor minderjarigen relatief gemakkelijk is rookwaren aan te schaffen via het internet; constaterende dat de richtlijn zoals die er nu ligt tabaksverkoop via internet, en dus ook aan minderjarigen, niet aanpakt; verzoekt de regering tabaksverkoop via internet te verbieden

De volgende motie is van SP en CU gezamenlijk:
2. constaterende dat de Drank- en horecawet geen ruimte biedt voor blurring', het vermengen van functies, waardoor verkoop van alcohol in bijvoorbeeld boekenwinkels niet is toegestaan, overwegende dat er ondanks de bewezen schadelijke effecten van tabak op de volksgezondheid geen beleid wordt gevoerd om het aantal verkooppunten terug te dringen,
van mening, dat het niet consistent is als blurring' bij alcohol niet mag, maar bij tabak wel, verzoekt de regering in kaart te brengen op welke wijze `blurring' bij tabak tegengegaan kan worden en de Kamer daarover voor de zomer 2016 te informeren.

Motie van de CU:
constaterende dat in de horeca in een afgesloten en daarvoor aangewezen ruimte, een rookruimte, nog wel gerookt mag worden, constaterende dat de huidige formulering van het Besluit uitvoering Tabakswet ruimte voor de horeca biedt om een consumptie mee naar binnen te nernen en/of een speelautomaat te plaatsen, overwegende, dat het omwille van de volksgezondheid, maar ook vanwege oneigenlijke concurrentie onwenselijk is dat rookruimten aantrekkelijk gemaakt worden,
van mening dat het van belang is om een 'kroeg in de kroeg' te voorkomen, verzoekt de regering het Besluit uitvoering Tabakswet zodanig te wijzigen dat in rookruimten enkel gerookt mag worden.

Motie van de PvdA:
Constaterende, dat verkopers van tabaks- of aanverwante producten werken aan een convenant om een displayban in te voeren,
Van mening, dat blootstelling van tabaksproducten aan kinderen ongewenst is omdat kinderen fijngevoelig zijn voor merkherkenning,
Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli 2016 wordt vastgelegd en de Kamer daarover te informeren.

Motie van PvdA en CDA gezamenlijk:
Constaterende, dat internationale ervaring toont dat eerlijke standaardverpakkingen (plain packaging) voor tabaks- of aanverwante producten als minder aantrekkelijk worden gezien,
Van mening, dat verpakkingen voor tabaks- of aanverwante producten zo onaantrekkelijk mogelijk behoren te zijn voor jongeren die overwegen te beginnen met roken of voor rokers die overwegen te stoppen,
Verzoekt de regering, om toe te werken naar verplichte eerlijke standaardverpakkingen voor álle verpakkingen en (verpakkings)producten van tabaks- of aanverwante producten (mits producten wettelijk zijn uitgezonderd) en uiterlijk 1 juli 2016 een plan van aanpak met tijdspad naar de Kamer te sturen.

2e motie van PvdA en CDA gezamenlijk:
Constaterende, dat de tabaksindustrie regelmatig aantrekkelijke verpakkingen met nieuwe onderscheidende merkelementen voor tabaks- of aanverwante producten op de markt brengt,
Verzoekt de regering, om de Algemene maatregel van bestuur waarmee voor nieuwe verpakkingen en bestaande (verpakkings)producten eisen moeten worden gesteld, die zien op nieuwe ontwikkelingen en/of onderscheidende
merkelementen, uiterlijk 1 oktober 2016 in werking te stellen.

Motie van CU en D66 samen:
constaterende dat de Tabaksproductenrichtlijn voorziet in een overgangstermijn voor sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma waarvan het verkoopvolume in de Europese Unie meer dan 3% in die bepaalde productcategorie bedraagt,
constaterende dat men een overgangstermijn regelt om consumenten tot 2020 de tijd te geven om op zoek te gaan naar alternatieven, verzoekt de regering zich ervoor in te spannen.om deze overgangstermijn te verkorten.

Motie van de VVD en onafhankelijk Kamerlid Van Vliet (ex-PVV) gezamenlijk:
constaterende dat in Nederland grote sigaren middels artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn worden uitgezonderd van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken,
constaterende dat grote sigaren hoofdzakelijk worden gebruikt door een kleine groep oudere consumenten,
overwegende dat dezelfde argumentatie opgaat voor pijptabak, overwegende dat een meerderheid van de Europese lidstaten gebruik maakt van artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn om producten uit te zonderen,
verzoekt de regering 'pijptabak ook uit te zonderen van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken onder artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn.

Opvallend was dat Van Rijn bij enkele amendementen en moties over het wettelijk rookvrij maken van schoolpleinen en het invoeren van plain packaging, aangaf het oordeel van de Kamer te aanvaarden. Hij ontraadde ze niet.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid