Voor een Rookvrij Nederland
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

Organisatie

  1. Historie
  2. Vereniging
  3. Vrijwilligers
  4. Contact
  5. ANBI
  6. Inkomsten
  7. Subsidie
  8. Uitgaven
  9. Begroting
  10. Partners

1. Historie

Clean Air Nederland is op 1 april 1974 opgericht als belangenorganisatie voor niet-rokers, voor iedereen die (mee)roken hinderlijk vind.

De oorspronkelijke doelstelling bij de oprichting was "een rookvrije publieke ruimte". In die periode werd binnen en buiten nog overal gerookt en lag onze scope /nadruk op het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers. De lifestyle-marketing van de tabaksindustrie was destijds maatschapelijk nog leidend en roken werd gerespecteerd als "eigen vrije keuze".

De huidige doelstelling is "een rookvrije samenleving" in het belang van zowel rokers als niet-rokers. Hierbij volgen we de medisch wetenschappelijke visie waarin roken wordt beschouwd als een zware verslaving en waarbij de roker slachtoffer en patiënt is die geholpen dient te worden. De huidige doelstelling sluit aan bij de landelijke campagne 'Rookvrije Generatie'.

2. Vereniging

Clean Air Nederland is een vereniging met leden *, een bestuur *, statuten *, en een jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) *. * = toegankelijk voor leden.

Naast het bestuur zijn er redacties en werkgroepen met actieve leden die specifieke onderwerpen aanpakken en campagnes opzetten. Communicatie naar leden en achterban loopt via het periodieke ledenblad Opgelucht *, de website www.cleanairnederland.nl, brieven en mailings, en diverse sociale media. Ons kwartaal periodiek Opgelucht * is ook digitaal beschikbaar voor leden.

De officiële naam van onze vereniging is: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). Vanaf circa 1990 gebruiken we echter de naam CAN of Clean Air Nederland, met deze naam zijn we bekend bij het grote publiek en in de media en politiek Den Haag.

3. Vrijwilligers

Clean Air Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand is in loondienst of krijgt betaald voor diensten of werkzaamheden. Deze werkwijze hebben we al vanaf de oprichting in 1974.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wilt u actief meedenken, meepraten en meedoen dan bent u ook van harte welkom.
Voor specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld 'Rookvrij openbaar vervoer', 'Rookoverlast buren' of 'Rookvrije Ziekenhuizen' kunt u zich aansluiten bij bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten.
Wilt u meehelpen op een specifiek gebied als teksten, website, foto's, social media, dan bent u ook van harte welkom.

4. Contact

U kunt ons bereiken:
- via telefoon: 010 - 32 000 23 en 06 - 300 822 64,
- via e-mail: info@cleanairnederland,
- via het contact-formulier op onze website,
- via post: postbus 118, 2300 AC Leiden.
- Op onze website www.cleanairnederland.nl kunt u meer over ons vinden.

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie, om onze kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij geen eigen vestiging of kantoor. Bestuur en alle actieve leden werken samen op een virtueel lantoor. Vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden plaats bij leden thuis of in gehuurde zaaltjes.

5. ANBI

Clean Air Nederland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

U kunt ons vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst, zoek op "Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)" met vestigingsplaats "Leiden".

6. Inkomsten

De jaarlijkse inkomsten van Clean Air Nederland bestaan uit contributies van leden (20 euro/jaar) en eenmalige en periodieke donaties. Leden met een minimum-inkomen hoeven geen contributie te betalen. Daarnaast ontvangen wij incidentele schenkingen en legaten.

7. Subsidie

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie, noch van de overheid, noch van andere organisaties. We hebben vanaf onze oprichting nog nooit subsidie ontvangen en zijn ook niet van plan in de toekomst subsidie aan te vragen. Dit is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden geheel onafhankelijk te blijven om de belangen van onze leden en achterban maximaal te behartigen.

Clean Air Nederland heeft één keer een rechtszaak tegen de overheid gevoerd, tesamen met 3 andere partijen (KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en LongFonds). De kosten van deze rechtszaak zijn toen gelijkelijk verdeeld over de 4 partijen.

8. Uitgaven

De jaarlijkse uitgaven van Clean Air Nederland bestaan globaal uit: kosten kantoor en secretariaat, kosten voor ons kwartaalblad, onderhoud website, campagnes, advocaatkosten rechtszaken, reiskosten en onkostenvergoedingen. Zie onze financiële rapportages voor een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt loon/salaris of een vergoeding voor werkzaamheden en diensten in welke vorm dan ook.
Enkel noodzakelijk gemaakte kosten door leden kunnen worden terugbetaald mits goedgekeurd door bestuur. Deze kosten zijn voornamelijk reiskosten, bel/vergaderkosten, en kantoorartikelen.

Een recent financieel overzicht (jaarverslag 2017) is toegankelijk voor leden.

9. Begroting, beleid en activiteiten

In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (april) wordt het beleid en de bijbehorende projecten /activiteiten vastgesteld. Clean Air Nederland staat midden in de maatschappij dus de prioriteiten liggen daar waar voor onze leden en achterban de grootste knelpunten liggen.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookhokken en terrassen), rookoverlast in privé situaties, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

10. Partners

Clean Air Nederland is actief lid van de “Alliantie Nederland Rookvrij” met als belangrijkste campagne “Rookvrije Generatie”. Met de andere partners van de Alliantie (Hartstichting, LongFonds, KWF Kankerbestrijding, Stichting Rookpreventie Jeugd, enz.) is regelmatig overleg voor coördinatie en afstemming.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
rookvrije generatie logo 1