Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

Organisatie

  1. Historie
  2. Vereniging
  3. Vrijwilligers
  4. Contact
  5. Inkomsten
  6. Subsidie
  7. Uitgaven
  8. ANBI
  9. Netwerk

1. Historie

Clean Air Nederland is in april 1974 opgericht als belangenorganisatie voor niet-rokers, voor iedereen die (mee)roken hinderlijk vindt.

In de jaren 60/70 werd er binnen nog overal gerookt en de gevolgen van roken waren nauwelijks bekend, ook werd roken gezien als als 'eigen vrije keuze' en een stoere leefstijl. Daarom was de oorspronkelijke doelstelling het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers; een rookvrije publieke ruimte.

De huidige doelstelling is een 'Rookvrij Nederland', een rookvrije samenleving in het belang van zowel rokers als niet-rokers. We wensen niemand een dodelijke verslaving toe en niemand mag (over)lijden door een nicotineverslaving of last hebben van tabaksrook.

De officiële naam bij oprichting van onze vereniging was: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). In de jaren 60/70 is in America de antirookbeweging Clean Air Now ontstaan, deze naam is ook enige jaren gebruikt en vervolgens omgevormd tot Clean Air Nederland. Vanaf circa 1990 gebruiken we enkel de naam Clean Air Nederland, met deze naam zijn we bekend bij het grote publiek en in de media en politiek Den Haag.

2. Vereniging

Clean Air Nederland is een vereniging met leden en een bestuur, het huidige bestuur bestaat uit: T. Voeten (bestuursvoorzitter), I. Bourguignon en D. van den Berg.

Naast bestuur zijn er redacties voor het periodieke blad Opgelucht en de website, een persvoorlichter, projectleiders voor diverse dossiers, en een groep actieve leden die zich regelmatig inzet voor campagnes. Communicatie naar leden en achterban loopt via het periodieke ledenblad Opgelucht, de website, brieven/mailings en diverse sociale media.

Conform statuten is er een jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) waarin het beleid en de bijbehorende projecten/activiteiten worden vastgesteld. Clean Air Nederland staat midden in de maatschappij, dus de prioriteiten liggen daar waar voor onze leden en achterban de grootste knelpunten liggen. Lees meer over onze resultaten en prioriteiten.

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie. Om onze kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij geen eigen vestiging of kantoor. Vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden plaats bij leden thuis of in gehuurde zaaltjes.

3. Vrijwilligers

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding voor werkzaamheden, enkel (noodzakelijk) gemaakte kosten worden terugbetaald zoals reiskosten, bel/vergaderkosten en kantoorartikelen. Deze werkwijze hebben we al vanaf de oprichting in 1974.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wilt u actief meedenken, meepraten en meedoen, dan bent u ook van harte welkom. Voor specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld 'Rookvrij openbaar vervoer', 'Rookoverlast buren' of 'Rookvrije ziekenhuizen' kunt u zich aansluiten bij bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten.
Wilt u meehelpen op een specifiek gebied als teksten, website, foto's, social media, dan bent u ook van harte welkom.

4. Contact

U kunt ons bereiken via:

5. Inkomsten

De jaarlijkse inkomsten van Clean Air Nederland bestaan uit contributies van leden, eenmalige en periodieke donaties, en incidentele schenkingen en legaten. Leden met een minimuminkomen hoeven geen contributie te betalen. De totale inkomsten bedragen de laatste jaren gemiddeld 20.000 euro per jaar.

6. Subsidie

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie van overheid of andere organisaties en heeft vanaf haar oprichting in 1974 ook nog nooit subsidie ontvangen. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven om de belangen van onze leden en achterban maximaal te behartigen.

Clean Air Nederland heeft één keer een rechtszaak tegen de overheid gevoerd, tezamen met drie gezondheidsfondsen. De kosten van deze rechtszaak zijn daarbij gelijkelijk verdeeld over de vier partijen.

7. Uitgaven

De jaarlijkse uitgaven van Clean Air Nederland bestaan globaal uit: kosten kwartaalblad Opgelucht, onderhoud website, campagnes, advocaatkosten rechtszaken, kosten bestuur en secretariaat, reiskosten en onkostenvergoedingen. De totale uitgaven bedragen de laatste jaren gemiddeld 20.000 euro per jaar.

8. ANBI

Clean Air Nederland heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling) voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u gebruik maken van de giftenaftrek via de inkomstenbelasting, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het eerste is een leeg formulier via de website van de belastingdienst, het tweede is reeds ingevuld door Clean Air Nederland.

U kunt ons vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst, zoek op 'Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)' met vestigingsplaats Leiden. Ons RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 815253734.

9. Netwerk

Clean Air Nederland is één van de initiatiefnemers van de 'Alliantie Nederland Rookvrij' met als belangrijkste campagne 'Rookvrije Generatie'. De Alliantie is een samenwerkingsverband van bedrijven en maatschappelijke organisaties die het doel "een rookvrije samenleving" steunen. In de periode vanaf 2012 is het aantal participerende organisaties gegroeid van een tiental tot meer dan 170. In 2020 zal de Alliantie worden omgevormd tot een netwerk.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99
Rookvrij Nederland