Voor een Rookvrij Nederland
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

Organisatie

Clean Air Nederland is op 1 april 1974 opgericht als belangenorganisatie voor niet-rokers en voor iedereen die (mee)roken hinderlijk vind. We zijn een vereniging en bestaan geheel uit vrijwilligers die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid.


  1. Historie
  2. Vrijwilligers
  3. Meedoen
  4. Contact
  5. ANBI
  6. Inkomsten
  7. Subsidie
  8. Uitgaven
  9. Begroting
  10. Partners

1. Historie

Clean Air Nederland is op 1 april 1974 opgericht als belangenorganisatie voor niet-rokers, voor iedereen die (mee)roken hinderlijk vind.

We zijn een vereniging met een bestuur en actieve leden *, statuten * (* = enkel toegankelijk voor leden na inloggen), en een jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV).

De officiële naam van onze vereniging is: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers). Vanaf circa 1990 gebruiken we echter de naam CAN of Clean Air Nederland, met deze naam zijn we bekend bij het grote publiek en in de media.

2. Vrijwilligers

Clean Air Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand is in loondienst of krijgt betaald voor diensten of werkzaamheden. Deze werkwijze hebben we al vanaf de oprichting in 1974.

Naast het bestuur zijn er redacties en werkgroepen met actieve leden die specifieke onderwerpen aanpakken en campagnes opzetten. Communicatie naar leden en achterban loopt via het periodieke ledenblad "Opgelucht", de website www.cleanairnederland.nl, brieven en mailings, en diverse sociale media.

Ons kwartaal periodiek Opgelucht is ook digitaal beschikbaar voor leden (inloggen noodzakelijk).

3. Meedoen

...

4. Contact

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie, om onze kosten zo laag mogelijk te houden hebben wij geen eigen vestiging of kantoor. Bestuur en alle actieve leden werken samen op een virtueel lantoor. Vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden plaats bij leden thuis of in gehuurde zaaltjes.

U kunt ons bereiken via telefoon: 010-32 000 23 en 06-300 822 64, via e-mail: info@cleanairnederland, en via post: Postbus 118, 2300 AC Leiden. Op onze website www.cleanairnederland.nl kunt u meer over ons vinden.

5. ANBI

Clean Air Nederland heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

U kunt ons vinden in het ANBI register van de Belastingdienst, zoek op "Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)" met vestigingsplaats "Leiden".

6. Inkomsten

De jaarlijkse inkomsten van Clean Air Nederland bestaan uit contributies van leden (20 euro/jaar) en eenmalige en periodieke donaties. Leden met een minimum inkomen hoeven geen contributie te betalen. Daarnaast ontvangen wij incidentele schenkingen en legaten.

7. Subsidie

Clean Air Nederland ontvangt geen subsidie, noch van de overheid noch van andere organisaties. We hebben vanaf onze oprichting nog nooit subsidie ontvangen en zijn ook niet van plan in de toekomst subsidie aan te vragen. Dit is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden geheel onafhankelijk te blijven om de belangen van onze leden en achterban maximaal te behartigen.

Clean Air Nederland heeft één keer een rechtszaak tegen de overheid gevoerd tesamen met 3 andere partijen (KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en LongFonds). De kosten van deze rechtszaak zijn gelijkelijk verdeeld over de 4 partijen.

8. Uitgaven

De jaarlijkse uitgaven van Clean Air Nederland bestaan globaal uit: kosten kantoor en secretariaat, kosten voor ons kwartaalblad, onderhoud website, campagnes, advocaatkosten rechtszaken, reiskosten en onkostenvergoedingen. Zie onze financiële rapportages voor een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven

Clean Air Nederland bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt loon /salaris of een vergoeding voor werkzaamheden en diensten in welke vorm dan ook.
Enkel noodzakelijk gemaakte kosten door leden kunnen worden terug betaald mits goedgekeurd door bestuur. Deze kosten zijn voornamelijk reiskosten, bel/vergaderkosten, en kantoorartikelen.

Een recent financieel overzicht (jaarverslag 2017) is toegankelijk voor leden (inloggen noodzakelijk).

9. Begroting, beleid en activiteiten

In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (april) wordt het beleid en de bijbehorende projecten /activiteiten vastgesteld. Clean Air Nederland staat midden in de maatschappij dus de prioriteiten liggen daar waar voor onze leden en achterban de grootste knelpunten liggen.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookhokken en terrassen), rookoverlast in privé situaties, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

10. Partners

Clean Air Nederland is actief lid van de “Alliantie Nederland Rookvrij” met als belangrijkste campagne “Rookvrije Generatie”. Met de andere partners van de Alliantie (Hartstichting, LongFonds, KWF Kankerbestrijding, Stichting Rookpreventie Jeugd, enz.) is regelmatig overleg voor coördinatie en afstemming.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
Alliantie Nederland Rookvrij