Algemene Ledenvergadering Clean Air Nederland
Datum/tijd: Zaterdag 11 mei 2019, 14.00 uur–17.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur
Locatie: Driebergen, Congrescentrum Antropia hoofdgebouw (naast NS-Station Driebergen-Zeist)

Agenda

 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
 2. Vaststelling van verslag Algemene Ledenvergadering 14 april 2018
 3. Financiële verantwoording
  1. Financieel verslag over 2018
  2. Verslag kascommissie 2018, stemming ALV financieel verslag 2018
  3. Begroting 2019
  4. Benoeming kascommissie 2019
 4. Bestuur verkiezing
  1. Statutair aftredend en herkiesbaar: Tom Voeten, Ronald de Jong
  2. Vacature penningmeester: korte presentatie kandidaten
 5. Verslag activiteiten afgelopen jaar
  1. Rookruimtes,
  2. Alliantie en SRPJ,
  3. Website en social media
 6. Huidige en nieuwe campagnes 2019 – 2020
  1. Rookvrij wonen
  2. Rookvrij uit
  3. Rookvrij OV
  4. Supermarkten
 7. Verkiezing niet-roker van het jaar (Rookvrij Prijs)
 8. Vaststelling datum volgende Algemene ledenvergadering
 9. Rondvraag en sluiting

Verslag vergadering (Notulen)

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen

Voorzitter Tom Voeten opent de vergadering. Huishoudelijke mededelingen:

 • Parkeren bij Antropia voortaan in parkeergarage en niet meer op terrein. Koffie vanaf nu in kantine en niet meer in de zaal.
 • Vaststellen aanwezige deelnemers, vaststellen afmeldingen van leden en donateurs.
 • Ledenverloop af: 26 opzeggingen (8 wegens overleden, 3 wegens ouderdom, 4 wegens financiën, 2 wegens desinteresse, 9 geen reden). Ledenverloop bij: 28 nieuwe leden. Netto 2 leden bij.
 • We bestaan dit jaar 45 jaar.

2. Vaststelling van Verslag algemene ledenvergadering 14 april 2018

Vragen en opmerking naar aanleiding van de notulen:

 • Is er al wat bekend over het geld van het hoger beroep? Antwoord: dat staat nog op de derdenrekening van de advocaat en wordt te zijner tijd naar ons geboekt.
 • Hoe het zit met de acceptgiro’s. Antwoord: ze zijn nog niet verstuurd dit jaar, voortaan worden de acceptgiro’s en de incasso’s beide in april verstuurd.
 • Omdat de zaal niet beschikbaar was op de datum die we vorig jaar hadden afgesproken, moesten we uitwijken naar een andere datum.
 • Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Financiële verantwoording

3a. Financieel verslag over 2018

 • De interim-penningmeester licht de uitgaven toe.
 • De post algemeen bevat onder andere kosten voor de website, de algemene ledenvergadering, telefoonkosten, congresbezoek, lidmaatschap van het Partnership Stop Roken, en persberichten.
 • De bestuurskosten zijn met name kosten voor bestuursvergaderingen, reis- en telefoonkosten. Ook is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • 'Opgelucht' is dit jaar weer 4x uitgekomen. De kosten zijn met name verzend- en drukkosten en reiskosten voor vergaderingen.
 • Over 2018 is er een nadelig saldo van € 7.655. Op de balans komt u dit bedrag weer tegen als afname van het eigen vermogen.
 • We hebben nog een bedrag van € 5.220 aan proceskosten van de overheid tegoed.
 • De advocaatskosten van € 9.581 euro moeten nog worden betaald.
 • De vereniging staat er nog steeds financieel gezond voor. Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen € 69.717
 • De interim-penningmeester krijgt een bedankje van het bestuur met bloemen en applaus van de leden.

3b. Verslag kascommissie 2018 en goedkeuring financieel verslag over 2018

 • Eind april is de kascontrolecommissie bij elkaar geweest en heeft de boeken gecontroleerd. De kascontrolecommissie vindt dat het een goede weergave van de werkelijkheid is en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

3c. Begroting 2019

 • De interim-penningmeester licht de begroting toe.
 • De begroting wordt goedgekeurd door de leden.

3d. Benoeming kascommissie 2019

 • Paulien Winnubst, Jim Eijs, Ronaldo Nobel

4. Verkiezing bestuur:

 1. Tom Voeten en Ronald de Jong treden statutair af en zijn herkiesbaar. Voorzitter moet per functie worden gekozen, andere bestuursleden niet. Zowel Tom Voeten als Ronald de Jong worden door de ALV herkozen.
 2. Vacature penningmeester. Er hebben zich 2 kandidaten voor deze vacature aangemeld, beiden konden helaas niet aanwezig zijn. De kandidaten worden niet officieel benoemd als bestuurslid maar draaien wel mee. Ronald heeft ook een financiële achtergrond en hij zal meekijken naar een nieuw boekhoudsysteem. De exacte taakverdeling wordt in de loop van het jaar bekeken en volgend jaar informeren we de leden hoe het is gelopen.

5. Verslag activiteiten afgelopen jaar

5a. Rechtszaak rookruimtes horeca

 • 23 juni 2016 de eerste zitting, 14 sept 2016, uitspraak: rechtszaak verloren
 • 8 dec 2016, dagvaarding hoger beroep, 14 dec 2017, zitting Gerechtshof Den Haag
 • 13 feb 2018, uitspraak Hof: verbod rookruimtes, 5 apr 2018, Staat in cassatie
 • 17 mei 2019, conclusie Advocaat-generaal, Sept/okt 2019, verwachte uitspraak Hoge Raad

De overheid kan het nog maximaal een jaar rekken maar moet zich dan houden aan de uitspraak. Maar tijdens een gesprek met Paul Blokhuis bleek dat hij zich aan de uitspraak zal houden ondanks zijn afspraak met de horeca. KHN heeft in alle publicaties aangegeven dat ze pas in 2023 worden verboden en ze zeggen niks over de cassatie. Ze zullen waarschijnlijk veel kabaal gaan maken als het ineens moet, dat is hun strategie. Tom Voeten gaat overleggen met KHN dat ze goed communiceren hierover, anders gaan wij dat doen. Wij gaan na de uitspraak eisen dat er gelijk controle en handhaving komt. We willen dat de uitspraak ook gaat gelden voor de rookruimtes in de publieke gebouwen. Dat wil de horeca ook.

Vraag: kunnen we gelijk de NS kunnen aanpakken? Gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam is geheel rookvrij. NS is dan een stap verder. Maar het is geen publieke organisatie.

5b. Alliantie Nederland Rookvrij en SRPJ

De Alliantie Nederland Rookvrij is een initiatief van Clean Air Nederland en de Gezondheidsfondsen. De Alliantie is ontstaan naar aanleiding van het einde van Stivoro. Onze grootste campagne is de Rookvrije Generatie. Er is de laatste jaren veel bereikt. Heel veel sportverenigingen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven zijn rookvrij geworden en er zijn inmiddels 160 partners. Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden. Sinds een maand of twee is Susanne Katus directeur. Zij vervangt Mark Monsma.

Doel van de Alliantie is dat zoveel mogelijk partijen zich aansluiten om daarmee een maximaal draagvlak te laten ontstaan. De financiers zijn Hartstichting, Longfonds en KWF en ze zijn minder gaan communiceren en meer gaan bepalen. De Stichting Rookpreventie Jeugd ging daar hard tegenin. Daar is irritatie door ontstaan. Er kwamen uitspraken van SRPJ die niet in het belang waren van het preventieakkoord. Ze zijn daardoor uit de Alliantie gezet en hun subsidie van KWF is stopgezet. Joop Bouma heeft daar een aantal artikelen over geschreven waardoor er commotie is ontstaan. Zij zijn de boegbeelden en die kun je er niet uitgooien. Daardoor zeiden ook mensen dat ze hun geld niet meer aan KWF zouden geven maar rechtstreeks aan de dames. Er is een bijeenkomst geweest om te proberen de boel te lijmen, maar ze willen de dames niet terugnemen. Ook over het solistische optreden van het bestuur was irritatie omdat ze namens iedereen spreken zonder te communiceren. De organisatievorm moet wijzigen; het moet een democratische vereniging worden. Dit wordt binnenkort besproken. Het moet een soort platform worden waar iedereen dingen kan ondernemen, een soort branchemodel. Momenteel is er een hoogleraar die bemiddelt tussen de Alliantie en de dames.

5c. Website + social media (Twitter, Facebook, Instagram)

 • Het draait goed. Het aantal bezoekers per dag op de website is gestabiliseerd met een lichte groei, ook zijn er minder vervelende reacties en nog maar zelden scheldpartijen. Door de campagne Rookvrije Generatie zijn we geen kleine minderheid meer, maar behoren we tot de meerderheid.  Onze wereld verandert ten positieve.
 • We hebben ook een aantal communicatiegroepen: Yahoo Niet-rokersgroep, WhatsApp groep, e-mailgroep actief@CAN.
 • Bijna iedere dag worden een paar artikelen geplaatst op de website.
 • Veelgestelde vragen is uitgebreid zodat we op alle vragen consistente antwoorden geven.
 • Er is ook een inlog-optie voor leden op de website. Vraag de inloggegevens aan bij het bestuur. Hier staan de verslagen van de vergaderingen, de statuten, samenstelling bestuur en aftreedschema, alle digitale versies van 'Opgelucht' en de financiën.
 • Actieve leden kunnen ook nog op een beheerdeel artikelen plaatsen, draaiboeken inzien, communicatie bekijken, rollen en taken, huisstijl, werkgroepen.
 • Binnenkort komt er nog een nieuw formulier voor lidmaatschap en een plaats om misstanden te melden.
 • Er komen steeds meer rookvrije terrassen. Er komt een ander systeem op de site waar je kunt zien of een terras helemaal of gedeeltelijk rookvrij is.
 • Onze benadering naar rokers is momenteel dat ze slachtoffers zijn, verslaafden, die je moet helpen (o.a. door een rookverbod). We willen geen conflict tussen rokers en niet-rokers; dat is contra-productief.

6. Huidige en nieuwe campagnes 2019-2020

We hebben voor dit jaar vier onderwerpen waar we ons op focussen:

6a. Rookvrij wonen

 • Er zijn 200 klachten afgelopen jaar ontvangen. Tom Voeten heeft gesprekken gehad met klagers en woningbouwverenigingen. We hebben ook contact met betrokken organisaties zoals de Woonbond en Vereniging Eigen Huis. We hebben ook contact met een aantal advocaten en De Rijdende Rechter.
 • Woningbouwverenigingen zien het als een burenruzie en ze missen juridische mogelijkheden om er iets aan te doen. Mogelijk kunnen we gebruik maken van een nieuwe wet, Wet Aanpak Woonoverlast (in de volksmond de asowet), die de burgemeester de mogelijkheid geeft om overlast veroorzakende gezinnen uit te zetten. Maar dan moet het wel erg zijn.
 • De oplossingsrichting is dat woningbouwverenigingen een deel van hun woningen gaan voorbestemmen voor niet-rokers. In Amsterdam is dat er al. We willen een convenant opstellen waar alle woningbouwverenigingen zich bij aansluiten. Woningbouwverenigingen staan hier positief tegenover. Hoe zit het met VVE’s?
 • Je hebt geen verhuurder die je kunt aanspreken, maar je kunt wel spreken van een onrechtmatige daad. Net als wanneer hij bijvoorbeeld zijn asbestplaten zou stukzagen en over de schutting gooien. Is de tijd nu rijp voor zulke rechtszaken of moet je meer draagvlak hebben?
 • Spreek niet over 'last van roken', maar over 'het veroorzaken van rook- en stankoverlast'.

6b. Rookvrije terrassen, rookvrij uitgaan

We hebben met de horeca contact gehad. Op het moment dat de rookruimtes worden gesloten gaan alle rokers naar buiten en zal daar meer overlast ontstaan. Ook al is er een rookverbod op het terras, dan kan het dat de rokers er vlak naast gaan staan. Daarom zou je een rookvrij uitgaansgebied moeten creëren. Daarmee houd je ook jongeren van het roken af. We zijn in overleg met gemeenten hierover. Je moet ook de festivals en evenementen aanpakken. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en KHN hebben hier belang bij, dus we proberen die mee te krijgen. Als het gebied rookvrij is, dan hoeft de horeca-eigenaar niet te handhaven, maar de boa’s en politie. Er zijn al particuliere initiatieven die rookvrije gebieden aanvragen, maar de gemeente is nog terughoudend bij de handhaving.

6c. Rookvrij openbaar vervoer

Er is in het verleden een werkgroep samengesteld die de perrons rookvrij wil krijgen. Maar er waren te weinig mensen die meededen, dus de werkgroep is opgeheven. Helaas is er nog veel rokend personeel waardoor de NS niet meewerkt. Eerst moet de NS het eigen personeel hulp geven bij stoppen met roken. We zullen in 'Opgelucht' een oproep doen voor meer mensen die hier weer mee helpen.

6d. Tabaksverkoop supermarkten

Het eerste dat je ziet als je een supermarkt binnenloopt is een servicebalie met sigaretten. Op onze site staat het artikel: Albert Heijn grootse drugsdealer van Nederland. Het heeft ook in het blad van Distrifood gestaan. 51% van alle tabak wordt verkocht in supermarkten, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de helft van alle tabaksdoden, minstens 10.000 doden per jaar. AH is verantwoordelijk voor meer dan 3.000 tabaksdoden. Er zullen eind van het jaar nog meer artikelen volgen. Op 1 januari 2020 mag tabak niet meer in het zicht staan. We gaan proberen om te zorgen dat ze dan ook stoppen met de verkoop. We gaan binnenkort praten met Wakker Dier, dat bekend is met harde campagnes.

7. Verkiezing niet-roker van het jaar

Kandidaten door bestuur en ALV aangedragen:

 1. Leon Verdonschot; TV-presentator die open brief heeft geschreven aan Jan Roos die zich liet lenen door de tabaksindustrie en een column waarin hij een man achter de schermen afserveerde.
 2. Paul Blokhuis; hij heeft het Nationaal Preventieakkoord gesloten
 3. Optisport; beheert zo’n 350 sportlocaties in heel Nederland en heeft die per 1-1-2019 allemaal rookvrij gemaakt.
 4. Bénédicte Ficq; zij is door Wanda de Kanter ingeschakeld voor de zaak tegen de tabaksindustrie
 5. Ahmed Aboutaleb, burgemeester gemeente Rotterdam; hij vindt dat de terrassen rookvrij moeten worden gemaakt.

Aboutaleb krijgt de meeste stemmen. Mocht hij weigeren, dan wordt het Leon Verdonschot.

8. Vaststelling datum volgende Algemene ledenvergadering

Het voorstel zaterdag 9 mei 2020 wordt aangenomen.

9. Rondvraag en sluiting

 • Zijn er al ideeën voor het 50-jarig bestaan? Nee, mogelijk vragen we de oud-bestuursleden om iets te schrijven.
 • Handhaving roken van stations in Duitsland, hier wordt niets aan gedaan. Op het station in Wuppertal staat een piano waar iedereen op kan spelen. Hierover kwamen klachten en nu willen ze de piano weghalen.
 • 'Opgelucht' gaat de wereld over in het Esperanto.
 • Alle aanwezigen worden toegevoegd aan actief@CAN.
 • De vergadering wordt gesloten om 17.00 uur.
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid